Říjen 2009

Tak už je to (skoro) tady

29. října 2009 v 19:36 | Radomil Hradil
Server Novinky.cz dnes přináší zprávu, podle níž Česko stojí na prahu pandemie prasečí chřipky (http://www.novinky.cz/domaci/182933-cesko-stoji-na-prahu-pandemie-praseci-chripky.html). Opírá se přitom hlavně o výroky Václava Chmelíka, "jednoho z tvůrců pandemických plánů". Co se v článku dozvídáme?
 • Prasečí chřipkou zatím onemocnělo 351 Čechů; jedna nakažená žena zemřela, úmrtí však souviselo s celkovým oslabením organismu řadou dalších nemocí.
 • Na komplikace běžné sezónní chřipky v ČR každoročně zemře 2000 lidí. - Kdo si dovede spočítat, že jedna a jedna jsou dvě, a má alespoň špetku zdravého rozumu, musí tedy dospět k závěru, že prasečí chřipka je relativně velmi neškodná. Ne tak pan Chmelík!
 • Podle pana Chmelíka bude už za měsíc nebo za dva "hodně nemocných" (je vidět, že to je skutečný analytik) a že "možná dosáhneme vrcholu", avšak "jak vysoký bude tento vrchol, to nikdo nedokáže předpovědět".
 • Dále se dozvídáme, že průběh onemocnění je mírný, a že pan Chmelík je přesvědčen o potřebnosti očkování. (Je neuvěřitelné, že tak do očí bijící rozpory v informacích autorovi nevadí; buď je v tom kouzlo nechtěného; anebo musel autor článku vyhovět objednávce zadavatele, totiž dát slovo "pandemikům" - tj. v tomto případě Chmelíkovi - ale zároveň chtěl "nenápadně" ukázat, jak nesmyslné je jejich strašení...)
 • A pak se dozvídáme, že očkovat se začne v polovině listopadu a že vakcín bude pro 0,5 až 1 milion obyvatel.
V polovině listopadu se tedy začne naše obyvatelstvo třídit na ty, kdo zbytečnou a nebezpečnou vakcínu vezmou, a na ty, kdo ji odmítnou. Pokud právě Vy stojíte před tímto rozhodnutím, přečtěte si prosím více o těchto vakcínách a o takzvané prasečí chřipce.
Seznamte se například s trestním oznámením podaným na výrobce vakcíny: http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&id=565
Přečtěte si také, jak se k očkování staví prezident Obama, který v USA vyhlásil kvůli prasečí chřipce stav národní nouze: http://www.tvina.sk/index.php?program=1&video=1124
Přečtěte si, jak kanadská (ale samozřejmě i jiná) média straší prasečí chřipkou a snaží se lidi k očkování dotlačit psychologickým nátlakem: http://www.zvedavec.org/komentare/2009/10/3359-h1n1-genocida-v-primem-prenosu-nebo-omyl.htm?PHPSESSID=696q2e5aec1o33lqvt6u5qtna6
A podívejte se také na zpravodajství slovenské televize TV JOJ z 27.10.: http://televizia.joj.sk/tv-archiv/noviny/27-10-2009.html Americká vojačka zde například vypovídá o tajném cvičení, kterého se účastnila koncem loňského roku: každý naočkovaný člověk bude označen náramkem s čipem; kdo odmítne, zůstane pod kontrolou. "Když to neuděláme," říká, "dají nás do karantény a zbaví nás občanských práv." Co to znamená "zbavit někoho občanských práv"? Nemyslí se tím náhodou "lidská práva"?
Ve Švédsku i jinde umírají lidé, kteří se již nechali naočkovat. V USA byl vyhlášen stav nouze, u nás se s tím počítá v pandemickém plánu, připravovaném panem Chmelíkem. Pan Chmelík nás již prostřednictvím Novinek.cz připravuje na jeho vyhlášení. Až k tomu dojde, přestaneme mít - v případě jejich potřeby - právo na nedotknutelnost osoby, právo na nedotknutelnost obydlí, právo na svobodu pohybu a pobytu, právo na shromažďování atd. Stanou se z nás otroci - budou-li oni chtít a připustíme-li to.
Lidé, mějme rozum. Postavme se tomuto šílenství. Nedopusťme, aby jim jejich "pandemický" plán vyšel. Postavme se zkorumpovaným vládním úředníkům na odpor! Nejsme přece ovce, jsme lidé!

Novinky.cz: Vakcíně proti prasečí chřipce ve Švédsku podlehlo víc lidí než nemoci samé

26. října 2009 v 19:40
Ve Švédsku se rozběhlo vyšetřování nebezpečných vedlejších účinků vakcíny proti viru prasečí chřipky pandemic A/H1N1 poté, co po očkování zemřeli v pátek další dva lidé. Celkem po očkování zemřeli v Švédsku už čtyři lidi, píše web The Local. Samotnému viru přitom podlehli jen dva lidé.
O dvou nejnovějších úmrtích informoval v pátek Švédský úřad pro zdravotnické produkty Läkemedelsverket. Posledními oběťmi jsou dvě starší ženy. 74letá žena ze Solleftea na severu země zemřela čtyři dny po vakcinaci. Žena byla očkována, protože byla zařazena do rizikové skupiny, neboť trpěla nemocí srdce a plic. Další obětí je 90letá žena.

Co by nás čekalo při vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii

25. října 2009 v 18:45 | Radomil Hradil
Čenář blogu Martin dnes napsal:
Pane Hradile díky za Váš blog.
Prezident Klaus v odpovědi na Váš dopis napsal mimo jiné toto: "Zároveň neexistuje nikdo, kdo by mohl dospělého člověka donutit k přijmutí jakéhokoliv léku, včetně vakcíny."
Jane Bürgermeister naopak v uvedeném interview tvrdí, že WHO takovou mezinárodně platnou pravomoc povýšenou nad národní zákony má. Je-li to pravda, je to silně alarmující.
Mohu Vás požádat o vaše stanovisko, potvrzení či vyvrácení? Máte případně k dispozici právní analýzy či stanovika právníků na tuto problematiku? Děkuji. Martin

Já bych k tomu odpověděl následující:
Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 69, upravuje "Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku". Mezi tato mimořádná opatření patří (bod g) "mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe)". V bodu 2 tohoto § se praví "Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit."
Z toho by vyplývalo, že by člověk byl povinen očkování se podřídit. Jak by s ním bylo naloženo, kdyby přesto odmítl, je věc druhá - k tomu viz dále. Osobně se domnívám, že tato skutečnost je prezidentu Václavu Klausovi známa, a jeho slova považuji za povzbuzení k občanské neposlušnosti.

Zajímavé je podívat se, co by se dále mohlo dít. V Pandemickém plánu ČR, schváleném usnesením vlády č. 1271 z 8. 11. 2006, (viz http://www.szu.cz/tema/krizove-situace/pandemicky-plan), stojí na str. 27:
Vyhlášení krizových stavů:
z důvodu pandemie připadá v úvahu vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

Vyhlášení nouzového stavu upavují články 5 a 6 zmíněného ústavního zákona č. 110 (http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb98110&cd=76&typ=r). Rozsah kompetencí atd. při nouzovém stavu upravuje tzv. krizový zákon č. 240/2000 Sb. (http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00240&cd=76&typ=r).

3. omezení práv:
za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle krizového zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,

4. oprávnění vlády za nouzového stavu:
a) vláda při zajišťování připravenosti České republiky na krizové situace:
ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost,
určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace v případě, kdy příslušnost ke koordinující funkci nevyplývá z působností stanovených ve zvláštním právním předpisu,
b) vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna:
nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,
rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny

Důležitý je podle mého názoru především výklad termínu "nedotknutelnost osoby" (právo na ni je v nouzovém stavu omezeno). Nedotknutelností osoby se rozumí fyzická a psychická integrita, tj. neporušenost, celistvost. Ta je porušována jakýmkoli násilným zásahem zvenčí poškozujícím fyzickou a psychickou složku člověka. Sem patří nejen fyzické napadení a nucení, ale i psychické vydírání a jiné psychicky škodlivé vlivy. - Z toho vyplývá, že v nouzovém stavu v případě pandemie nás vláda a její nástroje mohou o toto právo zkrátit a můžeme být legálně vystaveni narušení fyzické a psychické integrity, tedy že nás mohou fyzicky a psychicky nutit k uposlechnutí; zda se jim podaří nás donutit, to je věc druhá :-)

iDnes: Obama kvůli prasečí chřipce vyhlásil v USA stav nouze

24. října 2009 v 22:11 | Radomil Hradil
Světové agentury dnes informují o tom, že prezident USA Barack Obama vyhlásil v USA stav nouze kvůli prasečí chřipce. Server iDnes například píše:
Americký prezident Barack Obama vyhlásil kvůli prasečí chřipce v USA stav národní nouze. Díky tomu budou moci zdravotníci a úřady postupovat jako při mimořádných situacích, třeba přírodních katastrofách.
V praxi to znamená, že úřady budou moci v zájmu boje proti zákeřnému onemocnění obcházet některé zákonem dané procedury. (...)
"Musíme být připraveni přijmout bezprecedentní kroky, abychom čelili rozvíjející se pandemii. Onemocnění se dál šíří a hrozí, že zdravotníci budou přetížení," napsal Barack Obama ve svém prohlášení. (...)
Povšimněme si prosím, že onemocnění je "zákeřné", že úřady mohou "postupovat jako při mimořádných situacích" a mohou "obcházet zákonné procedury" a Američané musí být připraveni přijmout "bezprecedentní kroky". Co to znamená v praxi? Doufejme, že nás o tom servery jako iDnes budou podrobně informovat a nechají si od cesty žvásty o tom, že tato nemoc je "zákeřná". Můžeme předpokládat, že se bude jednat o násilnou internaci těch, kdo se odmítnou nechat očkovat vražednou vakcínou, do karanténních (rozuměj koncentračních) táborů, jejich perzekuci, případně likvidaci bez soudního rozhodnutí atd. Celou zprávu najdete na:
Obama konečně tedy začíná přiznávat barvu...

Rozhovor s Jane Bürgermeister

24. října 2009 v 21:24
Jane Bürgemeisterová byla jednou z prvních, kdo zvedl svůj hlas občana proti podezřelému masovému očkování vakcínou proti prasečí chřipce. Z velké části z jejího popudu se lidé na celém světě začali probírat ze sna a bouřit se proti zvůli světových elit. Interview s touto odvážnou ženou najdete zde:

Baxteriáda půl roku dopředu

19. října 2009 v 22:23 | Radomil Hradil
Tuto zprávu jsem dostal mailem. Autor není uveden. Obvykle anonymní zprávy ponechávám bez povšimnutí, avšak tato uvádí výčet fakt, která si lze ověřit. Proto jsem se rozhodl pověsit ji na tento blog. Zpráva naznačuje, jak to vlastně s tou prasečí chřipkou bylo, je (a bude?)...

Baxteriáda půl roku dopředu.. úžasná předvídavost, že?

Firma Baxter si podala patent na vakcínu proti prasečí chřipce více než půl roku před jejím vypuknutím. Obdivuhodná předvídavost!

Zajímavá je i chronologie událostí:
 • 28. srpna 2008 si firma Baxter registruje u amerického patentového úřadu pod číslem US2009/0060950 A1 patent na několik vakcín, mezi nimi i na vakcínu proti prasečí chřipce
 • 27. února 2009 kanadské noviny Toronto Sun informují o úniku smrtelné kombinace ptačí a lidské chřipky v laboratořích firmy Baxter
 • 18. března 2009 jsou hlášena první onemocnění prasečí chřipkou ve třech oblastech Mexika a u sedmi občanů USA
 • 25. dubna 2009 obviňuje rakouská novinářka Jane Burgemeister WHO z masové vraždy, obviňuje také firmu Baxter z předchozího selhání s ptačí chřipkou
 • 30. dubna 2009 zveřejňuje konzervativní EU portál přehled konspiračních teorií od Michala Semína
 • 3. května 2009 schválila odstupující Topolánkova vláda nákup 12 milionů vakcín od firmy Baxter
 • 5. května 2009 informuje MF Dnes, že virus začal být doručován firmám ke zkoumání, Baxter má prý náskok díky "lepší technologii"
 • 7. května 2009 sdělil odborný zdravotnický server Medical Tribune, že kanadští vědci přečetli genom viru mexické prasečí chřipky
 • 13. května 2009 se ředitelka české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhne přímé odpovědi na to, proč WHO vůbec spolupracuje s firmou Baxter po výše zmíněném skandálu
 • 11. června 2009 vyhlašuje WHO pandemii, poprvé po 40 letech
 • 16. července 2009 zpravodajský server Aktuálně zveřejní varovnou zprávu, že na podzim bude v ČR dva miliony nakažených prasečí chřipkou
 • 17. července 2009 tiskové agentury oznamují, že výroba vakcíny v závodě firmy Baxter v Bohumili u Kolína jede na plné pecky...!!!
Ještě pořád si někdo myslí, že farmaceutické firmy lidstvo opravdu zachraňují...???

V Maďarsku se začalo očkovat - první jsou na řadě těhotné ženy

5. října 2009 v 21:19 | Radomil Hradil
Novinky.cz (29.9.): "Obvodní lékaři v Maďarsku začnou od úterý očkování proti chřipce typu H1N1. Jak informovala maďarská média, desetimiliónová země má zatím k dispozici dva milióny vakcín. Maďarsko objednalo celkem šest milionů vakcín. Ministr zdravotnictví Tamás Székely oznámil, že první budou očkovány těhotné ženy, lidé trpící chronickými nemocemi, pracovníci ve zdravotnictví a dalších rizikových oblastech." (Celý článek: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/180207-madarsko-zahaji-ockovani-proti-praseci-chripce-h1n1.html)

Daniel Solis k tomu napsal:
Jen těžko lze pochopit, že Maďaři budou jako první očkovat těhotné ženy, když vakcína obsahuje 25 ug teratogenní rtuti a 0,33 mg neurotoxického hliníku (Al3+).(2)
Maďarská vakcína Fluval P obsahuje vakcinační virový kmen H1N1 "New York Medical College [NYMC] X-179A" vyrobený australskou firmou CSL Biotherapies, která sérum testovala ve dvou dávkách na celých 120 pokusných osobách v Austrálii, bez přidaného adjuvancia (3) - v tomto případě aluminium-fosfátu, který na sebe váže antigeny vakcíny a postupně je uvolňuje do organizmu, působíc tak jako búster.
Osoby pod 18 a nad 64 let nebyly do pokusů začleněny, tak jako těhotné ženy a děti. V důsledku toho se tak Maďaři stanou v tomto ohledu pokusnými králíky. Přesněji řečeno maďarské těhotné ženy, maďarské děti a maďarští senioři.

Odpověď prezidenta republiky Václava Klause

2. října 2009 v 19:42 | Václav Klaus
V Praze dne 30. září 2009
Vážený pane Hradile,
obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém se pozastavujete nad dnešní hysterií spojenou s hrozbou tzv. prasečí chřipky. Domníváte se, že nebezpečí pandemie není reálné, a za přeceňováním zmíněné hrozby vidíte spíše zisky farmaceutických firem. Závěrem mě pak vyzýváte, abych zabránil povinnému očkování vakcínou proti této nemoci.
Z velké části s Vámi musím souhlasit. I já se podivuji nad tím, jak je možné z nemoci, kterou se u nás doposud nakazily řádově stovky lidí, učinit na dlouhé týdny nejen jedno z nejsilnějších mediálních témat, ale především jedno z témat politických, kdy se politici začínají předhánět v tom, kolik prostředků ze státního rozpočtu uvolní na nákup vakcín. Samozřejmě si nedělám iluze o tom, že by za tím vším z velké části nestál zájem a lobbyismus farmaceutických firem. Ten by však sám o sobě nestačil. Vydatně mu pomáhá oblast médií, pro kterou jsou zprávy s nádechem jakékoliv katastrofy dobře prodejným produktem. Pozadu nezůstávají ani politici, kteří se z nedostatku skutečně věcných, politických a třeba i kontroverzních témat uchylují k podobným spíše náhražkovým kauzám, ve kterých mohou vystupovat jako zachránci obyčejných lidí před hrozící katastrofou. Toto smutné vyprázdnění politiky vidíme i u řady dalších témat.
Rád bych na druhou stranu zdůraznil, že nechci jakoukoliv nemoc zlehčovat a jakýmkoliv způsobem snižovat utrpení lidí, kteří se ve světě či v naší zemi s touto nemocí potýkají. Je si však nutné přiznat, že nepoměrně větší množství lidí umírá dnes a denně na nemoci, které považujeme za daleko banálnější a nehodné naší pozornosti. V tomto kontextu musíme tzv. prasečí chřipku chápat a případně přemýšlet o efektivních opatřeních, které by ji eliminovaly. Nákup půl milionu vakcín proti této nemoci za efektivní opatření rozhodně nepovažuji.
Závěrem mě vyzýváte, abych zabránil povinnému očkování proti této nemoci. Jsem přesvědčen, že toto riziko nehrozí. V současné době vláda neplánuje nakoupit takové množství vakcín, aby s ním mohla očkovat všechny občany ČR. Spíše se z očkování - pro mě nepochopitelně - dělá výlučná a "luxusní" záležitost. Zároveň neexistuje nikdo, kdo by mohl dospělého člověka donutit k přijmutí jakéhokoliv léku, včetně vakcíny. V případě, že by však v budoucnu něco podobného opravdu hrozilo, věřte, že budu první, kdo proti tomuto omezení svobodné volby občana bude protestovat.
Vážený pane Hradile, děkuji za Váš dopis s velmi racionálním pohledem na téma prasečí chřipky. Přeji Vám a Vašim blízkým vše dobré.
S přátelským pozdravem
Václav Klaus

Text dopisu zaslaného prezidentovi ČR viz níže.

Čeští lékaři se odmítají očkovat proti prasečí chřipce

2. října 2009 v 19:21 | Lidovky.cz
PRAHA - Vakcíny proti tzv. prasečí chřipce by mělo podle ministerstva zdravotnictví dostat na 160 tisíc zdravotníků. Očkování má zajistit péči o pacienty v době případné pandemie prasečí chřipky. Jenže řada lékařů má už teď jasno. Pandemickou vakcínou se očkovat odmítají. A další lékaři váhají.
"Nejsem ochotna si to dát píchnout," říká jednoznačně dětská lékařka z Prahy Soňa Knéblová. Obává se, že vakcína není dostatečně prověřená. A není sama.


Očkování proti prasečí chřipce - pátá kolona mezi biologickými zbraněmi?

1. října 2009 v 18:14 | Daniel Solis
Látky přidané do očkovacího séra proti 'prasečí chřipce' jako adjuvancia jsou zdraví škodlivé a mohou být považovány za novou generaci biologických zbraní, zaměřených na imunitní systém cíle. Nyní mají být tyto zbraně použity na vybraný populační segment a šířeny prostřednictvím vakcíny během očkovací kampaně probíhající pod pracně vyrobenou záminkou 'pandemie prasečí chřipky'. Očkování se stane nosičem toxického biologického agens, které nenávratně nabourá integritu a funkcionalitu imunitního systému zasaženého organizmu. Bioteroristou zde tentokrát není nějaký účelový strašák jako 'Al kajda', ale farmaceutický průmyslový komplex v rukou anonymních nadnárodních elit 'nového světového pořádku'. Již se také celkem přesně ví, kdo jsou potencionální oběti připravovaného bioteroristického útoku. Kontrarozvědka nicméně stále ještě nic nevětří! Přitom ale při podrobnějším pohledu na prioritní skupiny, pro které byla vládou za velmi nevýhodných podmínek vakcína proti prasečí chřipce nakoupena, vyvstane každému normálnímu bezpečnostnímu analytikovy okamžitě na mysli čítanková strategie biologických a bakteriologických válek a bioterorizmu. Instinkty každého orgánu pověřeného ochranou bezpečnosti Republiky by měly zvonit na poplach!
(...)
Rekapitulujme:
očkováni budou:
1. armáda, policie, hasiči - tedy ozbrojené složky
2. zdravotníci a sociální pracovníci, tedy zdravotně-sociální infrastruktura
3. energetici, tedy energetická infrastruktura
4. kraje, krajská administrativa, samospráva, nikoli centrální moc (!)
kdo očkován nebude:
Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Vláda ČR, zaměstnanci ministerstev a ústředních orgánů státní správy.
Pokud je prováděn útok na určité území, jsou přesně tyto shora uvedené osoby cílem útoku, chce li útočník krátkodobě ochromit odpor obránce a získat tím definitivní výhodu.
Není totiž cílem vojenského útoku na libovolnou populaci tuto vyhladit a zbavit obsazené území výrobních kapacit, nutných pro konsolidaci dobytého teritoria. Právě naopak. Nutné je populaci zachovat v co nejlepším možném stavu a zavázat si ji ke spolupráci s novým režimem, instalovaným dobyvateli. Kdo by jinak platil obolus dobyvatelům, odváděl válečné kompenzace vítězům? Válka je totiž ve své podstatě ten nejextrémnější obchodní záměr, ta nejnemravnější ale zároveň nejlukrativnější investice, jak potvrzují samotné dějiny lidstva.
(...)
A současná prasečí chřipka se z tohoto úhlu pohledu může zdáti jako výtečná záminka k mnohem přesnější aplikaci biologické zbraně v teritoriu potencionálního nepřítele. Vojenská doktrína zaznamenala od dob pokusů o kontrarevoluci na Kubě nesmírného pokroku. Válka je nyní globální - celosvětová a nepřítel je všudypřítomný. Rekruti chemické a bakteriologické války nyní vystupují z výcvikového tábora omezeného území na skutečné bojiště, které je geograficky neomezené. Zahrnuje i vlastní území, protože nepřátelé jsou v této globální válce všichni ti, kteří se nepodřídí diktátu nadnárodních elit, které drží v rukou ten největší trumf: farmaceutický průmysl v jedné a WHO v druhé.
(...)

Už jste někdy slyšeli o chemtrails?

1. října 2009 v 18:09 | Radomil Hradil
Slovy tohoto titulku začínala zpráva, kterou 26. září v hlavní zpravodajské relaci odvysílala TV Prima. Když před chemtrails varoval v roce 2004 na své pražské přednášce Marko Pogačnik, byla to pro většinu z nás novinka. V minulých letech se toto téma stalo jedním z hlavních na nezávislých informačních serverech. Teď i u nás konečně proniklo do mainstreamových médií. Reportáž můžete shlédnout na: http://www.stream.cz/video/231/368157-chemtrails-tv-prima
Stejně jako minulý příspěvek, ani tento na první pohled nesouvisí s prasečí chřipkou. Ale možná jen zdánlivě. Existují totiž teorie, že boj s globálním oteplováním pomocí chemtrails je jen zástěrkou a skutečným cílem je plán světových elit na zásadní regulaci světové populace, tedy její snížení, podle některých názorů až o 80 %. Prasečí chřipka, případně očkování proti ní, má mít stejný účel a možná je i nějaká synergie s látkami aplikovanými letadly do ovzduší.
Další informace o chemtrails lze najít např. na: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9595
Více informací o chemtrails, ale také o očkování proti prasečí chřipce: http://www.paralela.ic.cz/